گالری تصاویر

ساخت الکتروموتور و ترانسفورماتور

ساخت سانتریفیوژ

ساخت قطعات

شینه های ژنراتور نیروگاهی

باز طراحی

بالانس و آنالیز ارتعاشات

ترمز برقی

سرویس و اورهال در سایت کارفرما

سیم پیچی

صنایع ریلی