اخبار
تعمیرات اساسی و بازسازی الکتروموتور سیمان عراق 1396/08/24

شرکت توربوژنراتور شاهرود د به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، دانش فنی و تجارب کاری غنی   از یک سو واز سوی دیگر به موازات تجارب ذی قیمتی که مدیران ارشد شرکت   در بخش فنی و مهندسی، از آن بهره‌مند هستند، امکانی را مهیا کرده است تا شرکت‌ بتوانند گستره فعالیت‌های خود را به خارج از مرزها بکشاند و با صدور خدمات و دانش و تکنولوژی خود علاوه بر کسب درآمد، بر غنای رزومه کاری خود نیز بیافزایند .
لذا در این راستا ، شرکت توربوژنراتور شاهرود ،  با اعزام کارشناسان خود به سایت بصره ، کار تعمیرات اساسی و باز سازی الکتروموتور سیمان عراق با  را آغاز نموده است .