اخبار
انتخاب شرکت توربوژنراتور شاهرود بعنوان کارآفرین برتر 1396/08/13

امروزه صحبت‌های زیادی در مورد اشتغال، اشتغال‌زائی و پر کردن وقت‌های فراغت جوان‌ها مطرح است، چرا که با استفاده بهینه از این موضوع و بهاء دادن به آن می‌توان گام‌های بسیار مؤثر و بنیادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و گاهی سیاسی برداشت.
شرکت توربوژنراتور شاهرود افتخار اینرا دارد که برای چندمین سال بعنوان کارآفرین برتر انتخاب گردد.