اخبار
انجام تعمیرات اساسی و بازسازی الکتروموتور سیمان نجف 1396/05/08

صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به ارزآوری، اشتغال‌زایی و انتقال دانش و ارزش‌افزوده بالا به عنوان یکی از مولفه‌های پیشران کشور در خروج از رکود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار  و تحریک بازارهای هدف منطقه بوده و می‌تواند اقتصاد ناپایدار متکی به درآمدهای نفتی را به اقتصاد پایدار رهنمون کند.
در این راستا شرکت توربوژنراتور شاهرود ، کار بازسازی رتور و سیم پیچی استاتور سیمان نجف با مشخصات 8824kvaو 11,500v vرا با  موفقیت به پایان رسانید .