اخبار
درخششی دیگر در صنعت برق کشور 1396/02/03

  شرکت توربوژنراتور شاهرود تعمیرات اساسی رتور- ژنراتور 156MW -GEرا در کارخانه مرکزی آغاز کرد .