اخبار
شرکت توربوژنراتور موفق به اخذ گواهینامه های جدید در زمینه مدیریت و کیفیت شد. 1395/11/03

شرکت توربوژتراتور شاهرود، در راستاي كسب رضايت مشتريان محترم و بهبود عملیات تولید و بازسازی، موفق به استقرار سیستم مدیریت جامع مبتنی براستاندارد زیر گردید و تلاش می کند با بهره گیری از این سیستم گامهای بلندی در توسعه صنعت کشور بردارد .
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007,
ISO 10002:2014 & ISO 10004:2012