فرم شکایت

شرکت توربوژنراتور شاهرود

فرم ثبـت و پیـگیـری شـکایـات مشتریــان

مشتری گرامی
به منظور استفاده از نظرات سازنده شما در ارتقاء کیفیت محصولات شرکت، در صورت وجود هرگونه نارضایتی و شکایت از عملکرد محصولات و خدمات شرکت توربوژنراتور، خواهشمند است فرم ذیل را تامیل نمایید.